''

Ngày 05 tháng 09 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ Văn-Sử-Địa

Cập nhật lúc : 16:58 29/09/2014  

Kế hoạch của Tổ Văn-Sử-Địa Năm 2014

SỞ GD&ĐT THỪA THIỂN HUẾ

TRƯỜNG THPT HƯƠNG LÂM

TỔ: VĂN - SỬ - ĐỊA

 


Số:   01  /KH-THPTHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


                           A Lưới, ngày  10   tháng 09  năm 2014

 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 – 2015

Tổ:VĂN - SỬ - ĐỊA

 

- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm học của Trường THPT Hương Lâm năm học 2014-2015

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động chuyên môn của Trường THPT Hương Lâm năm học 2014-2015

Tổ Văn - Sử - Địa đưa ra phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 như sau:

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

- Tổ có 7 giáo viên biên chế (2 giáo viên hợp đồng) đều đạt chuẩn. Hầu hết đều là giáo viên trẻ có kiến thức vững vàng, có nhiệt huyết yêu nghề mến trò.

- Có tinh thần tự học tự rèn, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nghề nghiệp của mình.

- Các giáo viên có ý thức trách nhiệm, chấp hành tốt kỉ luật; có tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.

- BGH luôn quan tâm giúp đỡ tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Khó khăn

- Một bộ phận học sinh ý thức học tập còn thấp, học lực yếu nên khó khăn trong việc giảng dạy.

- Nhiều giáo viên dạy học xa nhà, đời sống còn khó khăn, vất vả.

- Hầu hết giáo viên trong tổ là giáo viên trẻ nên còn thiếu kinh nghiệm giảng dạy.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu năm học.

a. Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

b. Thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm học của trường THPT Hương Lâm

c. Thực hiện tốt công việc kiểm định chất lượng giáo dục

2. Chuyên môn.

a. Thực hiện tiến độ chương trình

- Đảm bảo tiến độ chương trình theo đúng kế hoạch giảng dạy

- Chủ động lên kế hoạch dạy bù, hoặc dạy bù theo kế hoạch của trường (nếu chậm).

- Đảm bảo dạy đủ, dạy đúng, có chất lượng. Tuyệt đối không có tình trạng cắt xén chương trình hoặc nội dung bài học theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

- Đảm bảo giảng dạy theo chuẩn KT-KN và chương trình giảm tải

b. Hồ sơ sổ sách

- Đảm bảo đầy đủ về số lượng hồ sơ sổ sách theo quy định giảng dạy và kiêm nhiệm.

- Đầu tư về chất lượng, hình thức hồ sơ sổ sách.

c. Dự giờ thăm lớp, hội giảng

- Đảm bảo dự giờ thăm lớp theo quy định: đối với giáo viên 18 tiết/năm học; tổ trưởng, tổ phó chuyên môn dự ít nhất 2 lần/1 giáo viên/học kì, và không ít hơn 9 tiết/học kì

- Giáo viên dạy ít nhất 2 tiết dự giờ thao giảng/học kì. Đảm bảo đầy đủ về số lượng và yêu cầu chất lượng có ứng dụng CNTT và thiết bị dạy học.

- Phấn đấu có trên 80% số tiết dự giờ thao giảng xếp loại giỏi, không có tiết dạy xếp loại trung bình trở xuống.

d. Ứng dụng CNTT

- Tích cực ứng dụng CNTT vào giảng dạy

- Đảm bảo ít nhất mỗi giáo viên có 20 tiết ứng dụng CNTT/ học kì

e. Sử dụng thiết bị dạy học

- Tích cực sử dụng thiết bị dạy học có ở phòng thiết bị, đặc biệt là đối với môn Lịch Sử và môn Địa lí.

- Chủ động làm các thiết bị dạy học phục vụ cho yêu cầu giảng dạy.

- Phấn đấu mỗi giáo viên tự làm ít nhất 5 thiết bị dạy học/học kì, sau khi giảng dạy lưu lại phòng thiết bị

3. Kiêm nhiệm.

a. Chủ nhiệm

- Quản lí tốt học sinh lớp chủ nhiệm

- Gần gũi, giúp đỡ học sinh

- Chủ động lên kế hoạch tháng, kế hoạch thăm nhà học sinh

- Ít nhất có một lớp được danh hiệu tập thể tiên tiến

b. Kiêm nhiệm khác

- Đối với TTCM, TPCM tích cực chủ động lên kế hoạch và điều hành, quản lí chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch. Đảm bảo đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Đối với các thành viên BCH Đoàn trường, BCH Công đoàn: năng nổ nhiệt tình trong mọi hoạt động; đi đầu trong các hoạt động phong trào.

4. Tự học, tự nghiên cứu. (Đối với giáo viên)

- Tất cả giáo viên trong tổ phải coi tự học là biện pháp chính để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Tham gia các buổi tập huấn về chuyên môn do Sở tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Thường xuyên trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên trong và ngoài tổ với nhau

- Xem kết quả tự bồi dưỡng giáo viên, sổ tự học tự rèn và hiệu quả công việc là thước đo của việc tự học tự nghiên cứu.

- Tham gia NCKH cấp Sở

5. Hoạt động phong trào, ngoại khóa

- Tham gia cácphong trào thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường, Hội thi TBDHTL

- Thành lập CLB Văn học - Nghệ thuật

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Mục tiêu năm học

- Nắm kế hoạch, cập nhập kế hoạch của trường

- Thực hiện tốt kế hoạch của trường, thực hiện tốt kế hoạch, chỉ đạo của BGH và chuyên môn Nhà trường.

- Thường xuyên đôn đốc giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ

2. Chuyên môn.

a. Thực hiện tiến độ chương trình

- Hoàn thành phân phối chương trình của Tổ

- Thường xuyên động viên, giám sát việc thực hiện kế hoạch các thành viên

- Chủ động lên kế hoạch dạy bù (thứ 2 lên kế hoạch, trình lên TTCM kí duyệt, và BGH nhất trí)

- Dự giờ giáo viên.

b. Hồ sơ sổ sách

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc ghi chép các hồ sơ sổ sách thường nhật đặc biệt là lịch báo giảng

- Kiểm tra toàn diện hồ sơ sổ sách của các thành viên 1 lần/học kì

c. Dự giờ thăm lớp, hội giảng

- Chủ động lên kế hoạch và quản lí việc thực hiện kế hoạch

- Chỉ đạo việc sử dụng CNTT và thiết bị dạy học trong các tiết dạy dự giờ

d. Ứng dụng CNTT

- Động viên các thành viên tích cực ứng dụng CNTT

- Tham mưu với Nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho việc ứng dụng CNTT

e. Sử dụng thiết bị dạy học

- Lên kế hoạch làm các thiết bị dạy học đối với các môn.

- Quản lí việc sử dụng thiết bị của các thành viên thông qua cán bộ thiết bị.

3. Kiêm nhiệm.

a. Chủ nhiệm

- Kiểm tra việc lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch của các thành viên là giáo viên chủ nhiệm.

- Động viên, nhắc nhở, chỉ đạo kịp thời.

b. Kiêm nhiệm khác

- Động viên các thành viên kiêm nhiệm thực hiện tốt kế hoạch.

- Tạo điều kiện về thời gian; bố trí dạy thay dạy thế hợp lí để các thành viên thực hiện tốt công tác kiêm nhiệm.

4. Tự học, tự nghiên cứu. (Đối với giáo viên)

- Trao đổi chuyên môn thông qua mỗi lần họp tổ.

- Kiểm tra việc tự học tự nghiên cứu qua sổ tự học tự rèn của giáo viên.

- Kiểm tra kế hoạch tự bồi dưỡng giáo viên.

5. Hoạt động phong trào, ngoại khóa

- Động viên, giao chỉ tiêu cho các giáo viên trong tổ tham gia các hoạt động phong trào coi đó là tiêu chí quan trọng để xét thành tích thi đua cá nhân.

- Tham mưu với BGH thành lập CLB Văn học - Nghệ thuật

IV. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. HS xếp loại TB trở lên đối với mỗi môn: trên 80 %

2. Có ít nhất 02 GV tham gia Hội thi giáo viên dạy Giỏi cấp Trường (C. Liên; C.Hương)

3. 100% GV được thanh tra, kiểm tra HS đều đạt loại Tốt

4. Có 3 thiết bị dạy học tự làm đạt giải B trở lên (Văn, Sử, Địa)

5. Ứng dụng CNTT 20 tiết/HK/GV

6. 01 Đề tài KH được Sở công nhận (C.Hương; T.Tuấn)

7. 01 tham gia HS Giỏi cấp Tỉnh

8. Thành lập 01 CLB Văn học - Nghệ thuật

9. Trên 80% số tiết dự giờ, thao giảng, hội giảng đạt loại Tốt, không có tiết xếp loại Tb.

10. Danh hiệu thi đua cá nhân:

- CSTĐ cấp Tỉnh:

- CSTĐ CS: (Nguyễn Vũ Tuấn; Trần Thị Liên

- LĐTT: (Huỳnh Thị Hương; Nguyễn Thị Ngọc Cẩm;  Kô Tiểu Phượng)

- HTNV:

          Trên đây là Kế hoạch của Tổ Văn - Sử - Địa đã được thông qua và nhất trí của tất cả thành viên. Những chỉ tiêu, giải pháp thực hiện là cơ sở để đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng, học kỳ và cả năm.

V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

1. Kiến nghị

2. Đề xuất

 

 

DUYỆT BGH                                                      TM. TỔ CHUYÊN MÔN

                                                                                         Tổ trưởng


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014-2015

 

Tháng 8-2014

 

1

Trả phép đúng thời gian

2

Họp Tổ chuyên môn triển khai nhiệm vụ, xếp loại thi đua

3

Phân công thi lại, chấm thi lại

4

Xây dựng PPCT

5

Thực hiện dạy học theo kế hoạch

 

Tháng 9-2014

1

Tham gia khai giảng và đại hội Công đoàn, Đoàn trường…

2

Hoàn thành phân phối chương trình

3

Lên phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch năm của Tổ

4

Lên kế hoạch cá nhân

5

Tham gia chọn lọc học sinh giỏi cấp Tỉnh

6

Họp tổ chuyên môn, xếp loại thi đua

7

Dự giờ, thao giảng, hội giảng

8

Triển khai chuyên đề môn Ngữ văn

9

Đăng kí đề tài NCKH, đề tài SKKN

10

Họp tổ chuyên môn, xếp loại thi đua

 

Tháng 10-2014

1

Triển khai chuyên đề: môn Lịch sử

2

Tiến hành thao giảng, hội giảng:

3

Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12

4

Tham gia hội thảo công tác chủ nhiệm lớp

5

Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục

6

Họp tổ chuyên môn, xếp loại thi đua

 

Tháng 11-2014

1

Tiến hành thao giảng, hội giảng

3

Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

4

Sinh hoạt chuyên đề môn Lịch sử

5

Kiểm tra hồ sơ giáo viên

6

Kiểm tra tiến độ chương trình

7

Hướng dẫn ôn tập kiểm tra học kì 1

8

Tham gia bồi dưỡng HSG cấp tỉnh

9

Tham gia thi GV dạy giỏi cấp Trường

10

Chuẩn bị thanh tra GV

11

Họp tổ chuyên môn, xếp loại thi đua

 

Tháng 12-2014

1

Sinh hoạt chuyên đề môn Địa lí

2

Làm đề kiểm tra học kì 1

3

Lên kế hoạch dạy bù

4

Chuẩn bị thanh tra giáo viên

5

Lập dự trù kinh phí tham gia Hội thi TBDHTL

6

Chuẩn bị thanh tra GV

7

Họp tổ chuyên môn, xếp loại thi đua

 

Tháng 1-2015

1

Tiếp tục kiểm tra tiến độ chương trình, lên kế hoạch dạy bù

2

Sinh hoạt chuyên đề môn Lịch sử (C.Phượng)

3

Tổng hợp đề kiểm tra học kì 1

4

Tham gia coi thi

5

Hoàn thành các hồ sơ đánh giá, xếp loại về điểm cho học sinh

6

Phân công chuyên môn học kì 2

7

Họp tổ chuyên môn, xếp loại thi đua

 

Tháng 1-2015

1

Kiểm tra tiến đọ chương trình và lên KH dạy bù

2

Ra đề, nộp đề thi

3

Chấm điểm vào điểm xét hai mặt chất lượng

4

Thực hiện giảng dạy học kì 2

5

Sinh hoạt chuyên đê môn Ngữ văn

6

Thoàn thành đề cương SKKN

7

Họp tổ chuyên môn, xếp loại thi đua

Tháng 2-2015

1

Tiến hành thao giảng, hội giảng

2

Nghiệm thu thiết bị dạy học

3

Thực hiện giảng dạy học kì 2

4

Sinh hoạt chuyên đê môn Ngữ văn

5

Họp tổ chuyên môn, xếp loại thi đua

 

Tháng 3-2015

1

Tiến hành thao giảng, hội giảng

2

Triển khai chuyên đề môn Lịch sử

3

Tham gia các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn

4

Kiểm tra tiến độ chương trình

5

Họp tổ chuyên môn, xếp loại thi đua

Tháng 4-2015

1

Kiểm tra tiến độ chương trình, lên kế hoạch dạy bù

2

Ôn thi TN THPT

3

Nộp đề cương các môn thi TN

4

Họp tổ chuyên môn, xếp loại thi đua

5

Nộp SKKN

Tháng 5-2015

1

Tham gia coi thi hk

2

Hoàn tất việc vào điểm, xếp loại hai mặt chất lượng

3

Tham gia lễ Tri ân và trưởng thành

4

Họp tổ chuyên môn, xếp loại thi đua

5

Tổng kết tổ

Tháng 6-7-2015

1

Tham gia coi thi, chấm thi (theo quyết định)

 

 

DUYỆT BGH                                                      TM. TỔ CHUYÊN MÔN

                                                                                         Tổ trưởng