''

Ngày 05 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 11:02 16/01/2019  

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019


SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HƯƠNG LÂM                                                                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

    Số:     /KH-THPTHL                                                                                                                                       A Lưới, ngày 08 tháng 8  năm 2018

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

 

Năm học 2018-2019 là năm học tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.                      Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên kể từ năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên kể từ năm học 2017-2018;

Căn cứ Báo cáo số 1610/BC-SGDĐT ngày 08/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về Báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019,

Trường THPT Hương Lâm xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 như sau:

       ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Cơ cấu tổ chức

1.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên kể cả hợp đồng: 37 người. Trong đó: Ban Giám hiệu: 3, giáo viên: 25, nhân viên: 09

- Chất lượng đội ngũ: 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn đào tạo Trong đó có: 06 Thạc sỹ.

- Chi bộ nhà trường có 20 đảng viên

1.2. Học sinh

Tổng số học sinh toàn trường: 311 học sinh

Trong đó: Khối 10: 4 lớp: 109 học sinh, khối 11: 3 lớp: 90 học sinh, khối 12: 4 lớp: 112 học sinh.

2.  Cơ sở vật chất trường học

- Phòng học: có 07 phòng đủ phòng học cho học sinh 2 ca sáng và chiều.

- Phòng thiết bị: có 04 phòng lí, hóa, sinh, Tin , Phòng Hi- Class

- Phòng Vi tính có 02 phòng. Tổng số máy vi tính học tin học là 54

 máy vi tính cho các phòng ban, 01 máy photo, 05 máy in, trường tự trang bị 02 máy chiếu và 07 màn hình LCD phục vụ cho dạy học.

- Bàn ghế học sinh và giáo viên: có 168 bộ bàn ghế 2 chỗ ngồi. Bàn ghế giáo viên; Bàn ghế  đủ cho học sinh học và giáo viên sử dụng.

3. Thuận lợi, khó khăn

3.1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở Giáo dục và đào tạo, của huyện ủy và Ủy ban nhân huyện A Lưới; sự quan tâm của Đảng ủy 6 xã trên địa bàn và  sự ủng hộ của phụ huynh học sinh đối với công tác giáo dục của nhà trường.

- Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường năng động, tích cực trong các hoạt động, tạo được sự đồng thuận trong nội bộ, sự tin cậy và ủng hộ của xã hội nhất là phụ huynh và học sinh.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường từng bước trưởng thành và kinh nghiệm về chuyên môn có tâm huyết với nghề, có phẩm chất sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

3.2. Khó khăn

          - Chất lượng dạy và học qua các năm có những tiến bộ song chưa đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục. Tình trạng học sinh không chuyên cần và  bỏ học còn cao. Các hoạt động phong trào trong nhà trường chưa mạnh, chưa tạo được sức hút trong học sinh.

          - Một bộ phận phụ huynh chưa quan tâm đến chất lượng học tập của con em mình. Chưa có ý thức phối hợp trong việc quản lý học sinh đến trường và chuyên cần trong học tập.

         - Học sinh chưa có động cơ thái độ học tập đúng đắn.

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Phấn đấu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường học. Tập trung hạn chế tình trạng học sinh bỏ học và không chuyên cần thường xuyên trên lớp.

2.  Tuyên truyền đến CBQL-GV về chủ đề năm học theo tinh thần công văn hướng dẫn của phòng TrH Sở GD&ĐT trong năm học 2018-2019. Đồng thời gắn với công tác thực tiễn tại đơn vị đối với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Phát huy tinh thần làm chủ tập thể, đoàn kết nội bộ, tích cực tự phê bình và phê bình để nâng cao chất lượng chung của nhà trường.

        Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, cảnh quan nhà trường ngày xanh sạch đẹp và an toàn.

           3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm. Tăng cường giao quyền chủ động cho các tổ/nhóm chuyên môn thực hiện chương trình theo hướng tinh giảm, gắn với đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, thi. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của BGH nhà trường, phân cấp giao quyền chủ động quản lý đối với các hoạt động trong nhà trường; đề cao tinh thần đổi mới, sáng tạo trong quản lý. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo tiêu chí cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, tổ chuyên môn;

5. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, đổi mới sinh hoạt chuyên đề tại các tổ chuyên môn hướng đến nâng cao chất lượng dạy học.

6. Nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên. Thực hiện hiệu quả cuộc thi KHKT và cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng. Đổi mới cuộc thi làm đồ dùng dạy học tự làm.

     B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU  

1. Kết quả học tập và đạo đức học sinh

          a. Xếp loại học tập cả năm: 2%  học sinh đạt loại giỏi, 35% học sinh xếp loại khá, giảm tỷ lệ học sinh yếu xuống dưới 5%, không có học sinh kém.

          b. Xếp loại hạnh kiểm cả năm: 95 % học sinh xếp loại khá tốt trở lên, không có học sinh xếp loại yếu. Tỷ lệ tốt nghiệp bằng tỷ lệ chung của tỉnh trở lên.

          c. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh: Có 01 giải được công nhận.

          d. Tỷ lệ đỗ TNTHPTQG: 90%

          đ. Hoạt động trải nghiệm: 02 đợt đối với môn Ngữ văn và Địa lý

          2. Các danh hiệu tập thể

          -  Trường: Danh hiệu “Trường tiến tiến”

          -  Tổ chuyên môn  Tập thể lao động tiên tiến

          - Chi bộ: Trong sạch vững mạnh 

- Công đoàn:  Vững mạnh cấp tỉnh

- Đoàn thanh niên:  Vững mạnh 

          3. Danh hiệu cá nhân:

          - Lao động tiên tiến: 90%

          - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 05 ( trong tổng số15 % LĐTT)

          - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 00

- Giáo viên giỏi cấp trường: 05

- Đề tài tham gia KHKT cấp tỉnh: 03

- Đề tài tham gia Cuộc thi sáng tạo TTNNĐ tỉnh: 03

       C. GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành giáo dục và địa phương  phát động.

- Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những hình thức thiết thực gắn việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Đẩy mạnh thực hiện xây dựng “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, củng cố kỷ cương, nền nếp, xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết thân ái thống nhất.

- Tích cực tham gia các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh

           - Các cuộc thi do Sở GDĐT tổ chức như Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh; Hội thao quốc phòng. Cuộc thi KHKT cấp tỉnh, cuộc thi sáng tạo thanh Thiếu niên nhi đồng.

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh bằng năng lực hiện có và công tác xã hội hoá giáo dục.

2. Chỉ đạo thực hiện linh hoạt và sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giáo dục.

-  Thực hiện kế hoạch dạy học theo chủ đề, trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ của từng khối lớp học. Dạy học theo hướng tinh giảm, tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, giao quyền chủ động cho các nhóm chuyên môn xây dựng, thực hiện kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện thực tế.

-  Thông qua dạy học để tuyên truyền giáo dục pháp luật; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Chú ý cập nhật các nội dung học tập gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, tổ chức cho học sinh tham quan học tập tại các di sản văn hóa-lịch sử địa phương và các cơ sở sản xuất.

- Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp đúng quy định cho với thời lượng 2 tiết/tháng.

- Đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các khối, đặc biệt giúp học sinh khối 12 lựa chọn ngành nghề phù hợp. Việc tổ chức thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp thực hiện theo từng lớp  và do giáo viên chủ nhiệm được phân công đảm nhiệm.

3. Đổi mới phương pháp dạy học

Thực hiện tốt Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

+ Đổi mới công tác soạn giảng theo hướng tinh giản, theo các chủ đề dạy học và phân phối chương trình phù hợp với biên chế năm học.

+ Đẩy mạnh vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.

+ Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, phương tiện trực quan, sử dụng các phương tiện nghe nhìn trong dạy học, các tổ chuyên môn phải tích cực sử dụng những phần mềm dạy học của bộ môn một cách thiết thực tránh hình thức và lạm dụng CNTT.

+ Các nhóm chuyên môn xây dựng tư liệu dạy học trên trang trường học kết nối, chủ động trao đổi chuyên môn trên trang web này. Đồng thời viết bài đăng trên trang Web nhà trường để cùng nhau chia sẻ chuyên môn.

+ Giáo viên có kế hoạch tự bồi dưỡng chuyên môn, thực hiện chuyên đề trong tổ chuyên môn, tham gia thao giảng, dự giờ.

4. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm , nghiên cứu khoa học của học sinh. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

- Tổ chức tốt, động viên học sinh trung học tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học

- Tăng cường tổ chức các hoạt động dạy học thí nghiệm - thực hành cho học sinh. Tổ chức cho học sinh tham quan thực tế tại các di tích văn hóa-lịch sử trên địa bàn huyện và tỉnh.

Tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; các hoạt động giao lưu,… trên cơ sở tự nguyện phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh nhằm phát huy sự chủ động, sáng tạo tăng cường giao lưu, hợp tác thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

5. Đổi mới kiểm tra, đánh giá

- Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực, sự tiến bộ của học sinh.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập học sinh. Sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành; các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh. Tổ chức khảo sát cho học sinh để có kế hoạch dạy học phù hợp.

- Thực hiện hợp lý giữa hình thức kiểm tra tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết; Thông hiểu; Vận dụng; Vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu.

- Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của sở GDĐT và của nhà trường.

6. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục

- Từng bước kiện toàn đội ngũ giáo viên, sắp xếp bố trí giáo viên hợp lý và có hiệu quả trên cơ sở phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm tạo ra sự chuyển biến ở mỗi vị trí công tác. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ cho đội ngũ.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ giáo viên về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Đẩy mạnh việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi học để nâng chuẩn.

- Cùng với Công đoàn chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đúng, kịp thời các chế độ chính sách của CBGV. Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết thân ái vì một mục tiêu chung.

- Làm tốt công tác cải tiến chất lượng giáo dục sau khi đã được công nhận.

7. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục

- Tăng cường kỷ cương, nề nếp và hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thực hiện nghiêm túc biên chế năm học, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đúng điều lệ trường THPT.

- Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương và BCH Hội Cha mẹ học sinh thực hiện tốt công tác xá hội hóa và thực hiện đầy đủ QĐ 12 và QĐ 36 của TTg Chính phủ.

- Thiết lập kỷ cương, nề nếp trong kiểm tra, đánh giá, thi cử, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng, có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra, chú trọng thanh tra về công tác chuyên môn. Đảm bảo nhiều giáo viên của trường được thanh tra toàn diện, 100% giáo viên được kiểm tra một hoạt động.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trường học.

8. Khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất

- Vận hành tốt các phòng chức năng một cách khoa học, thuận tiện; tạo lập cảnh quan trường học thực sự đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn theo quy định về vệ sinh trường học.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, tích cực huy động mọi tiềm năng, sự ủng hộ tối đa của các cấp, các ngành và xã hội trong việc tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường, đặc biệt là trang thiết bị dạy học hiện đại.

- Đẩy mạnh hơn nữa việc sử dụng TBDH nhất là việc ứng dụng CNTT trong dạy học, thường xuyên kiểm tra theo dõi việc sử dụng các TBDH.

- Thực hiện tốt việc bảo quản TBDH, sửa chữa kịp thời những hư hỏng, tăng cường giáo dục ý thức cho giáo viên, học sinh về giữ gìn tài sản của nhà trường đồng thời  xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm kê tài sản hàng năm

          9. Đảm bảo nguyên tắc trong thu, chi tài chính

- Thực hiện quản lý thu - chi tài chính công khai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, sử dụng Ngân sách Nhà nước đúng mục đích, đảm bảo nguyên tắc, hiệu quả

- Hoàn thiện và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ

- Thực hiện 3 công khai: Công khai chất lượng đào tạo; công khai các điều kiện về CSVC, đội ngũ giáo viên; công khai thu chi tài chính.

- Phối hợp với Công đoàn để Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo quy định hiện hành, chú trọng kiểm tra các khoản thu ngoài ngân sách và báo cáo kết quả công khai cho toàn thể cán bộ giáo viên biết.

10. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng

- Thực hiện tốt việc đăng ký thi đua các mặt trong hoạt động sư phạm của nhà trường như các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành và địa phương phát động; phong trào “Dạy tốt học tốt” gắn liền với việc đổi mới phương pháp dạy và học; các kỳ thi Học sinh giỏi các cấp. Tổ chức tốt Hội nghị Viên chức Công chức để CBGVNV đăng kí thi đua. Tôn trọng quyền lựa chọn đăng kí thi đua các loại không phân bố chỉ tiêu các danh hiệu để CBGVNV có dịp phát huy.

- Đánh giá công tác thi đua, khen thưởng trong năm học 2018-2019 khách quan và chính xác.  Những căn cứ thực hiện các nhiệm vụ được giao của cá nhân và tập thể để bình xét.

1.  Việc thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học; việc thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học; việc thực hiện quy chế chuyên môn.

2.  Chất lượng giáo dục học sinh trong năm học, tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh giỏi, số học sinh đạt giải học sinh giỏi văn hoá cấp tỉnh trở lên.

3.  Việc huy động học sinh ra lớp; đặc biệt chú ý đến tỷ lệ học sinh bỏ học.

4.  Kế hoạch tự bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

5.  Tham gia các phong trào do nhà trường, địa phương và ngành phát động

          D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019, các bộ phận xây dựng kế hoạch và triển khai đến CB-GV-NV nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm học.

Nơi nhận:

- BGH (để thực hiện);

- CB,GV, NV trường (để thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Văn Hoà

 

 

Số lượt xem : 594

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác